2020-09-22 - Kunst & Cultuur brielle - Header educatie .jpg
 

Historie

De Commissie Culturele Vorming Primair Onderwijs Brielle (later Culturele Commissie Primair Onderwijs) is in 1990 gestart als een samenwerkingsverband tussen de scholen primair onderwijs en de instellingen SCC ‘Goote’ en Jeugdcentrum ‘BRAVO’. Voor de Culturele Commissie Primair Onderwijs Brielle (CCPO) werd uitsluitend op ad-hoc basis door scholen cultureel aanbod geprogrammeerd. Het ontbrak aan beleid, structuur en curriculum.

De CCPO heeft als primaire taak het aanbieden van een samenhangend cultuureducatief pakket van culturele (historische) activiteiten voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Brielle, conform de nota ‘De Taal van de Kunst’ (1994). De ideële gedachte achter het Cultuurmenu is elk kind tussen de 4 en 12 jaar in de Gemeente Brielle, structureel in aanraking te brengen met professionele kunst, cultuur en cultureel erfgoed, zodat dit niet afhankelijk is van een individuele school en/ of leerkracht.

Convenant

Op 3 juli 1996 is het Convenant van de CCPO Brielle voor de 1ste keer getekend door de afgevaardigden van de geledingen: wethouder Onderwijs & Cultuur (namens het openbaar en speciaal onderwijs), de voorzitters van de Vereniging Christelijk Onderwijs Brielle, de Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden en de zittende CCPO leden.

Het samenwerkingsverband wordt telkens aangegaan voor een periode van 4 jaar, gerekend vanaf augustus 1995.

In maart 2005 werd gezamenlijk de rijksgelden van de stimuleringsmaatregel "Versterking Cultuur Educatie", à € 10,90 per leerling aangevraagd en gehonoreerd per 2006-2007.  De plannen die in de brief voor de gezamenlijke aanvraag (maart 2005) genoemd werden, waren:

  • Het laten uitvoeren van “Kunst In Uitvoering” een actieve aanvulling op "Kunstmenu"
  • Meer samenwerken (op basis van de vraag vanuit het onderwijs) met lokale, regionale aanbieders
  • Schrijven van visie op de cultuureducatie en op basis hiervan de vraag formuleren.
  • Opstarten van activiteiten in het kader van de nieuwe Breede School
  • Coaching en (bij)scholing van leerkrachten

In 2006-2007 werd voor een deel uitvoering gegeven aan deze plannen.  Voor groep 1 t/m 8 werd ‘Kunst In Uitvoering’ bij Kunstgebouw ingekocht. Voor groep 7 werd vanuit de vraag i.s.m. het Historisch Museum Den Briel het cultureel erfgoedproject “Op 1 april verloor Alva zijn Bril” (groep 7) ontwikkeld en uitgevoerd.

Overige projecten die plaats vonden met lokale aanbieders waren:

  • Historisch Museum Den Briel met "Portretten"
  • "De sprekende muur” in de Sjoel, door Elsa Galinsky.

Nota Kunst en Cultuur

In maart 2007 werd de nieuwe Nota Kunst en Cultuur Gemeente Brielle 2007-2010 vastgesteld waarin o.a. staat dat de CCPO zich moet omvormen naar een Platform waarbij vragers (scholen PO) en aanbieders (instellingen, particulieren) elkaar gaan ontmoeten. De gemeente Brielle trekt zich terug uit het Convenant, maar er wordt wel een Convenant tussen alle scholen verwacht. De gemeente Brielle blijft het Platform ondersteunen d.m.v. personele inzet (2 personen gedetacheerd bij  de St. Kunst & Cultuur) en andere faciliteiten en stelt hiervoor een subsidie per jaar beschikbaar aan de St. Kunst & Cultuur, die tevens de financiële administratie zal gaan voeren. De subsidierelatie van de Gemeente wordt aangegaan met de vragende partij (Convenantpartners = de scholen). Hiertoe dient een subsidieaanvraag te worden ingediend.

In 2012 hebben de schoolbesturen een akkoord met Kunstgebouw afgesloten over ‘Kijk Kunst’ en ‘Doe Kunst’ als opvolger van Kunstmenu en Kunst in uitvoering.